Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

08.11.2019
MFK Futsal Cup 2019

16:00 - 15:00

Glomfjordhallen

christerbon 2019-03-19 23:19:50

Stillingsbeskrivelser

ADMINISTRASJON:


Styreleder:

 • Planer og klubbutvikling (ajourføring og oppfølging av disse)
 • Kontakt andre klubber
 • Forsikringer / Lisenser
 • Klubbens ansikt utad
 • Samordnet registrering (idrettsregistreringen og momskompensasjon)

 


Nestleder & Kvalitetsklubb ansvarlig:

 • Stand-in for styreleder
 • Klubbens ansvarlig for kvalitetsklubb
 • Andre administrative oppgaver

Sportslig Leder:

 • Ha det overordnede sportslige ansvar for fotballaktiviteten i klubben
 • Leder av Sportslig utvalg
 • Bindeledd mellom Sportslig utvalg og styret
 • Organisere spillerutvikling i klubben
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Prioritere sportslige aktiviteter i klubbens budsjett. Sportslig leder bør ha eget budsjett til sportslige aktiviteter/kurs etc.
 • Klubbens kontakt mot Nordland FK i.f.m. sportslige saker
 • Sammen med trenerutvikler, rekruttere, utdanne og følge opp trenere, lagledere, dommere, og andre personer i sportslige verv

Økonimiansvarlig:

 • Hente post
 • Godtgjørelser
 • Utbetalinger via nettbank
 • Ajourføre likviditet og budsjetts regneark
 • Kontakt med Meløy Økonomisenter
 • Utarbeide måneds rapporter
 • Sende ut fakturaer
 • Oversikt over dommerregninger

 


Styremedlem:

 • Delta på styremøter
 • Utføre administrative delegerte oppgaver


 

SPORTSLIG:


Trener:

 • Lede laget på treninger og kamp
 • Ta med utstyr som skal brukes til trening og kamp
 • Vise gode holdninger
 • Skape godt miljø blant alle som deltar i laget
 • Være en klar formidler av øvelser
 • Registrere kamper og kamptropp i FIKS
 • Delta på trenerforum i regi av klubben
 • Dele kompetanse og erfaringer med andre trenere i området
 • Skrive årsmeldingen om sesongen for sitt lag

Lagleder:

 • Ansvarlig for planlegging og det administrative rundt sitt lag
 • Ansvarlig for at FIKS til enhver tid er oppdatert
 • Ansvarlig for at laget har utstyret de trenger
 • Arrangere foreldremøter og invitere aktuelt personer (sportslig leder/styreleder osv)
 • Utarbeide kjørelister og dugnadslister
 • Planlegge og arrangere sosiale sammenkomster for sitt lag
 • Ansvarlig for sitt lags økonomi
 • Skaffe dommere til hjemmekamper (om ikke dette ordnes av fotballkretsen)
 • Påmelding og levere laglister til turneringer

 Spilleren:

 • Vise gode holdninger mot alle
 • Respektere hverandre og spesielt lagkamerater
 • Vise lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 • Følge klubbens regler
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere
 • Ta ansvar for godt samhold
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Være stolt av sin egen innsats
 • Anerkjenne andre sin innsats
 • Ta ansvar for miljø og trivsel
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier

 


Dugnadsansvarlig/arrangement ansvarlig:

 • Holde oversikt over utført/kommende dugnader for alle lag
 • På utkikk etter nye dugnader
 • Koordinere dugnadsoppdrag
 • Lage grov oversikt over årlige inntekter gjennom dugnader
 • Skape og utvikle arrangement innenfor MFK's profil
 • Skaffe og koordinere frivillige

Rekrutteringsansvarlig:

 • Tidspunkt for oppstart av nye årganger.
 • Rekrutteringsansvarlig bør også ha ansvaret for innholdet i disse tiltakene for på den måten bidra til at alle får mest mulig lik inngang til klubben.
 • Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene.
 • Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene. Her er det naturlig at klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
 • Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

Sportslig leder:

 • Ha det overordnede sportslige ansvar for fotballaktiviteten i klubben
 • Leder av Sportslig utvalg
 • Bindeledd mellom Sportslig utvalg og styret
 • Organisere spillerutvikling i klubben
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Prioritere sportslige aktiviteter i klubbens budsjett. Sportslig leder bør ha eget budsjett til sportslige aktiviteter/kurs etc.
 • Klubbens kontakt mot Nordland FK i.f.m. sportslige saker
 • Sammen med trenerutvikler, rekruttere, utdanne og følge opp trenere, lagledere, dommere, og andre personer i sportslige verv
 • Sammen med trenerteam og lagleder utarbeide årsplaner for hvert lag.

Trener og spiller utvikler:

Trenerforum:

 • Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.

Arbeid inn mot idrettslagene:

 • Kontakt og støtte inn mot de lokale idrettslagene innen trener og spillerutvikling

Klubbens trenere:

 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere.

 


Sportslig Utvalg:

Klubben skal ha et sportslig utvalg. SU skal bidra til, og legge til rette for gode sportslige forhold for de enkelte lag. SU bestemmer, sammen med hovedstyret, klubbens sportslige målsetting for MFK’s lag. SU foreslår tiltak i tråd med klubbens sportslige målsetting. SU utarbeider budsjett over sportslige aktiviteter, som innspill til klubbens budsjett. Sportslig leder er leder for utvalget, er ansvarlig for innkalling til møter, og sitter også i hovedstyret. Sportslig utvalg møtes 4 ganger pr. år, 2 før sesongstart, og 1 før høstsesongen, og 1 etter sesongslutt.

 • Medlemmer av sportslig utvalg er:
  • 1 medlem av trenerteam til hvert av lag i klubben
  • Dommeransvarlig
  • Trener og spiller utvikler
  • Sportslig leder
  • Rekruteringsansvarlig

Materialkoordinator:

 • Ansvarlig for at klubben har nok og rett utstyr til alle sine lag
 • God kommunikasjon mellom materialforvalter og lagledere
 • God kommunikasjon mellom materialforvalter og utstyrsleverandør
 • Ansvarlig for alle bestillinger av utstyr fra utstyrsleverandør

IT ansvarlig:

Ansvarlig for drift, vedlikehold og opplæring av nye brukere på alle klubbens IT systemer

 • FIKS
 • Office365
 • SportsAdmin
 • KlubbAdmin
 • MinIdrett
 • Hjemmesiden
 • Live siden cup
 • VIPPS
 • iZettle
 • Sosiale Medier

Fair play-ansvarlig:

 • Fair play-ansvarlig har det overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag.
 • Fair play-ansvarlige skal ha en rådgivende og initierende funksjon for hele klubben.
 • Det bør følgelig være et tydelig element i sportsplanen, på trenerfora og i de enkelte lag.
  Fair play-ansvarlig er klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt.
 • Fair play-ansvarlig har ansvaret med kvalitetsklubbens arbeid ‘’Trygge rammer’’ hvor en kvalitetsklubb skal velge seg (minst) ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi. Dette skal arbeides med ved å avholde et årlig møte, kalt verdi møte, for alle klubbens medlemmer.

Temaene en kvalitetsklubb skal arbeide med er:

 • Eat Move Sleep
 • Seksuelle overgrep og trakassering
 • Doping
 • Alkohol
 • Trafikksikkerhet
 • Kampfiksing og spilleavhengighet
 • Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
 • Skader og forsikring

 


Kampvert:

Før kampen:

 • Sørge for at garderober
 • bane og mål er i orden
 • Ønske velkommen begge lag og dommer
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Prate med dommer i pausen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

Etter kampen

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takker begge lag og dommer
 • Rydde rundt banen etter kampslutt

 


Dommeransvarlig:

 • Ved færre en 5 aktive dommere i klubben totalt inngår dommeransvarlig inn i Sportslig Leder rollen.
 • Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
 1. klubbens dommere
 2. klubbens styre og administrasjon
 3. Lagledere og trenere
 4. Fotballkretsen
 • Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper.
 • Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleirer.