Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2019-03-19 23:19:50

Stillingsinstrukser

Administrative roller:

Styreleder:

 • Klubbens representant utad
 • Ansvarlig for innkalling og gjennomføring av styremøte og årsmøte
 • Planer og klubbutvikling (ajourføring og oppfølging av disse)
 • Kontakt mot andre klubber
 • Inngå og signere kontrakter (trenere, sponsor etc.)

 

Nestleder

 • Stand-in for styreleder
 • Styreoppgaver

 

Sportslig leder:

 • Ha det overordnede sportslige ansvar for fotballaktiviteten i klubben 
 • Leder av Sportslig utvalg
 • Bindeledd mellom Sportslig utvalg og styret
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Prioritere sportslige aktiviteter i klubbens budsjett. Sportslig leder bør ha eget budsjett til sportslige aktiviteter/kurs etc.
 • Klubbens kontakt mot Nordland FK i.f.m. sportslige saker
 • Sammen med trenerutvikler; rekruttere, utdanne og følge opp trenere
 • Sammen med spillerutvikle; følge med på spillere fra andre klubber som er modne for hospitering til MFK. Se Sportsplan for fremgangsmåte
 • Sammen med trenerteam og lagleder utarbeide årsplaner for hvert lag
 • Håndtere tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets

 

Økonomiansvarlig:

 • Samordnet rapportering og eventuelt moms kompensasjon
 • Hente post på Ørnes
 • Godtgjørelser og utgiftsrefusjoner
 • Utbetalinger via nettbank
 • Føre regnskap
 • Oppfølging av medlemssystemet (kontingenter og avgifter)
 • Utarbeide måneds rapporter
 • Sende ut fakturaer
 • Gjennomføre årsregnskap
 • Utarbeidet alle budsjetter basert på innspill
 • Delta med økonomiske rammer i kontraktsarbeid

 

Marked og sponsoransvarlig:

 • Arbeid mot sponsorer
 • Profilering- og markedsføring av klubb
 • Profilering av sponsorer av klubben i sosiale medier og andre markedskanaler
 • Skrive sponsorbrev

 

Styremedlem:

 • Styreoppgaver

 

Ungdomsrepresentant:

 • Har ansvar for å gi ungdommens syn på saker vedrørende Meløy FK
 • Kan uttale seg i saker vedrørende aktiviteter som angår ungdommen
 • Kan komme med ideer hvor Meløy FK kan forbedre seg
 • Kan innstille søknader for aktivitetsmidler til ungdom
 • Kan hjelpe til med å dele informasjon fra klubben ut til ungdommen

 

Lagroller:

 

Trener:

 • Lede laget på treninger og kamp
 • Levere politiattest til MFKs ansvarlig for politiattester
 • Ta med utstyr som skal brukes til trening og kamp
 • Vise gode holdninger
 • Skape godt miljø blant alle som deltar i laget
 • Være en klar formidler av øvelser
 • Registrere kamptropp i FIKS
 • Delta på trenerforum i regi av klubben
 • Dele kompetanse og erfaringer med andre trenere i området
 • Skrive årsmeldingen om sesongen for sitt lag
 • Leser trenervett reglene

 

Lagleder:

 • Ansvarlig for planlegging og det administrative rundt sitt lag
 • Ansvarlig for at FIKS til enhver tid er oppdatert
 • Ansvarlig for at laget har utstyret de trenger
 • Arrangere foreldremøter og invitere aktuelt personer (sportslig leder/styreleder osv)
 • Utarbeide kjørelister og dugnadslister
 • Planlegge og arrangere sosiale sammenkomster for sitt lag
 • Samarbeide med klubben økonomiansvarlig for dokumentering av utgifter til laget
 • Skaffe dommere til hjemmekamper (om ikke dette ordnes av fotballkretsen)
 • Påmelding og levere laglister til turneringer

 

Sosialkontakt:

 • Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter for laget sitt
 • Minimum to sosiale aktiviteter pr sesong skal gjennomføres. Helst en på våren og en på høsten

 

 

 

Klubbroller:

 

Politiattest ansvarlig:

 • Innkalling/referat styremøter, føre protokoll, andre sekretær oppgaver
 • Ansvarlig politiattester
  • Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver som krever politiattest
  • Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen. MFK bruker NIF sitt medlemsystem for registrering av dette
  • Politiattestansvarlig skal fylle ut  skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med denne lenken nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen. Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:
   • hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd
   • dato for fremvisning

 

Trener og spiller veileder:

Interne trenerforum:

 • Gjennomføring - ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført
  • Forslag til agenda : 
  • Implementering av tema fra sportsplan
  • Planlegging av sesong
  • Evaluering av sesong
  • Kartlegging av behov for trenere
  • Kartlegge hvilke kompetansehevingsbehov trenere har
  • Kompetanseheving i forhold til konkrete tema

Eksterne trenerforum:

 • Gjennomføring – ansvarlig for å gjennomføre minimum 2 årlige eksterne trenerforum hvor andre klubber er representert
  • Forslag til agenda : 
  • Utvikling av ''Meløy-fotballen'' hvor trenersamarbeid på tvers av klubbene er essensielt

Arbeid inn mot idrettslagene:

 • Kontakt og støtte inn mot de lokale idrettslagene innen trener og spillerutvikling
 • Arrangere treningssamlinger for andre lags spillere i regi av MFK. Det skal kjøres minst 2 slike samlinger jevnt fordelt utover året. Disse samlingene skal brukes inn mot rekrutteringsarbeidet vi gjør i MFK.

Klubbens trenere:

 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!

 

Dommeransvarlig:

 • Være pådriver for å rekruttere dommere til klubben, både fra egen klubb og nærområdet
 • Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Skal ha ansvaret med dommeroppsett til turneringer i regi av klubben
 • Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: 
  1. Klubbens dommere/veiledere
  2. Klubbens styre og administrasjon
  3. Lagledere og trenere
  4. Nordland fotballkrets

 

Dommerveileder:

 • Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag, dette omfatter også lokale turneringer
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølgning og etterutdanning i nært samarbeid med NFK
 • Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleirer. Dømming av klubbens treningskamper / internkamper er fin trening
 • Satsning hos den enkelte dommer vil være avgjørende for omfanget av oppfølgingen
 • Veileder/erfaren dommer vil foran hver sesong gjennomføre brief om nye Spilleregler og Retningslinjer

 

Dommer:

 • Dommerne anmodes å dømme på lagenes treninger og treningskamper
 • Veileder/erfaren dommer vil foran hver sesong gjennomføre brief om nye Spilleregler og Retningslinjer
 • Dommerne skal til enhver tid holde seg oppdatert om Spillereglene. Dette gjøres gjennom selvstudium, og deltakelse på samlinger i Fotballkretsens/Områdekontaktens regi.

 

Materialkoordinator:

 • Ansvarlig for at klubben har nok og rett utstyr til alle sine lag
 • God kommunikasjon mellom materialforvalter, lagledere og trenere
 • God kommunikasjon mellom materialforvalter og utstyrsleverandør
 • Ansvarlig for alle bestillinger av utstyr fra utstyrsleverandør

 

Arrangementkoordinator:

 • Skape og utvikle arrangement innenfor MFK's profil
 • Skaffe og koordinere frivillige til arrangementer
 • Skaffe kampverter til hjemmekamper

 

Dugnadskoordinator

 • Holde oversikt over utført/kommende dugnader
 • På utkikk etter nye dugnader
 • Koordinere dugnadsoppdrag
 • Lage grov oversikt over årlige inntekter gjennom dugnader

 

IT - og FIKS ansvarlig

 • Ansvarlig for drift, vedlikehold og opplæring av nye brukere på alle klubbens IT systemer
 • Ansvarlig for klubbens FIKS, herunder:
  • Sørge for at alle spillere er registrert i FIKS fra det året de fyller 12 år.
  • Registrere alle nyinnmeldte spillere.
  • Administrere overganger i FIKS.
  • Registrere alle tillitsvalgte med dedikerte nødvendige roller/oppgaver.
  • Administrere lags påmeldinger
  • Oppdatere baneinformasjonen i samarbeid med kretsen.
  • Gi brukertilgang til de som behøver det.
  • Sørge for å holde seg oppdatert i FIKS om endringer som skjer.
  • Kvalitetssikre at nødvendige oppgaver som å sette banesperrer melde på lag, melde inn anti-lag osv er gjort, og gjort riktig.
  • Være kontaktpunkt og veileder for å påse at andre brukere

 

Kvalitetsklubb ansvarlig:

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding

 

Kampvert:

Før kampen: MØT OPP SENEST 1,5 TIME FØR KAMP

HUSK Å TA PÅ SEG KAMPVERT VEST. DENNE FINNES I KONTAINER. DET ER VIKTIG Å VÆRE SYNLIG.

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
 • Ønske velkommen begge lag og dommere, gjerne med enkel bevertning
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
 • Sette opp evt sponsorartikler
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113. 

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Prate med dommer i pausen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

Etter kampen

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takker begge lag og dommer
 • Rydde rundt banen
 • Rydde og feie garderober

 

Rekrutteringskoordinator:

 • Gjøre seg kjent med oppgaver og ansvar som beskrevet i rekrutteringsplanen
 • Ansvarlig for gjennomføring av rekruttering ihht rekrutteringsplan
 • Ansvarlig for oppdatering av rekrutteringsplan

 

Fair play koordinator:

 • Ansvarlig for Fair play arbeidet
 • Ansvarlig for Trygge rammer arbeidet
 • Fair play-ansvarlig har det overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag.
 • Fair play-ansvarlige skal ha en rådgivende og initierende funksjon for hele klubben.
 • Det bør følgelig være et tydelig element i sportsplanen, på trenerfora og i de enkelte lag. Fair play-ansvarlig er klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt.
 • Fair play-ansvarlig har ansvaret med kvalitetsklubbens arbeid ‘’Trygge rammer’’ hvor en kvalitetsklubb skal velge seg (minst) ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi. Dette skal arbeides med ved å avholde et årlig møte, kalt verdi møte, for alle klubbens medlemmer.

Temaene en kvalitetsklubb skal arbeide med er:

 • Eat Move Sleep
 • Seksuelle overgrep og trakassering
 • Doping
 • Alkohol
 • Trafikksikkerhet
 • Kampfiksing og spilleavhengighet
 • Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
 • Skader og forsikring

 

 

 

 

SPONSORER