Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2019-12-07 22:58:34

Vedtekter

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

 

LOV FOR MELØY FOTBALLKLUBB

Stiftet 10.10.1994

Lovnorm godkjent av styret 08.mars 2020

Sist vedtatt av årsmøte 21.mars 2021

Tekst med klammer [] gjelder kun om Meløy Fotballklubb har omsetning på over 5 millioner norske kroner.

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1       Formål

 

(1)       Meløy Fotballklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2       Organisasjon

 

(1)       Meløy Fotballklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)       Meløy Fotballklubb er medlem av Norges Fotballforbund

(3)       Meløy Fotballklubb er medlem av NIF gjennom Nordland Idrettskrets og er tilsluttet Meløy idrettsråd.

 

(4)      Meløy Fotballklubb skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for Meløy Fotballklubb uavhengig av hva som måtte stå i Meløy Fotballklubbs egen lov.

 

§ 3       Medlemmer

 

(1)      For at en person skal opptas i Meløy Fotballklubb må vedkommende: 

a)     Akseptere å overholde Meløy Fotballklubbs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)     Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Meløy Fotballklubb og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(2)      Styret i Meløy Fotballklubb kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til Meløy Fotballklubbs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)      Medlemskap i Meløy Fotballklubb er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)      Medlemmet plikter å overholde Meløy Fotballklubb og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)      Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)      Meløy Fotballklubb kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Meløy Fotballklubb og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)      

a) Styret i Meløy Fotballklubb kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan Meløy Fotballklubbs vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Meløy Fotballklubbs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Meløy Fotballklubbs vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 

(8)      Meløy Fotballklubb skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

II. TILLITSVALGTE

 

§ 4       Kjønnsfordeling

 

(1)      Meløy Fotballklubb skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)      Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

 

(3)      Idrettsstyret kan pålegge Meløy Fotballklubb å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 

(4)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

(1)      For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Meløy Fotballklubb i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Meløy Fotballklubb.

 

(2)      Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Meløy Fotballklubb: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

  

(3)      Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.  

(4)      Forslagsrett:

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Meløy Fotballklubb.

b)  Styret i Meløy Fotballklubb har forslagsrett til og på årsmøtet i Meløy Fotballklubb.

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt   

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5)      Møte- og talerett:

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i Meløy Fotballklubb.

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

 

(1)      Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a) utfører lønnet arbeid for Meløy Fotballklubb tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra Meløy Fotballklubb i løpet av et kalenderår.      

 

(2)      En arbeidstaker i Meløy Fotballklubb har ikke stemmerett på Meløy Fotballklubbs årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Meløy Fotballklubb eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)      En arbeidstaker i Meløy Fotballklubb kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.         

 

(4)      Bestemmelsen er ikke til hinder for at Meløy Fotballklubb gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til Meløy Fotballklubbs styre.

 

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 

(6)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

  § 7     Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Meløy Fotballklubb

 

(1)      Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Meløy Fotballklubb som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Meløy Fotballklubb eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Meløy Fotballklubb. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

(2)      Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

       

(4)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§ 8       Inhabilitet

 

(1)      En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Meløy Fotballklubb er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)  når vedkommende selv er part i saken,

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et   

            organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)      Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

 

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Meløy Fotballklubb.

 

(4)      Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

      

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Meløy Fotballklubb.

  

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

(1)       Styrer, komiteer og utvalg i Meløy Fotballklubb er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

 

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Meløy Fotballklubbs medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

 

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

 

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)       Meløy Fotballklubb er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Meløy Fotballklubb har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

 

(2)       Meløy Fotballklubb skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a)      Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele Meløy Fotballklubbs aktivitet. Dersom Meløy Fotballklubb er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b)      Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

c)      Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og Meløy Fotballklubbs art og omfang tilsier.

d)      Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e)      Bankkonti skal være knyttet til Meløy Fotballklubb, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3)       Meløy Fotballklubb skal ha underslagsforsikring.

 

§ 12     Budsjett

(1)       På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)       Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)       Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

§ 13    Utlån og garanti

Meløy Fotballklubb kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 14     Årsmøtet

 

(1)       Årsmøtet er Meløy Fotballklubbs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

(2)       Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Meløy Fotballklubbs internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Meløy Fotballklubbs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)       Alle Meløy Fotballklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

 

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 15     Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle Meløy Fotballklubbs årsberetning.

9.         Behandle Meløy Fotballklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta Meløy Fotballklubbs budsjett.

13.       Behandle Meløy Fotballklubbs organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer, 1 ungdomsrepresentant og 1 varamedlem.

b) Kontrollutvalg med 1 leder og 2 medlemmer.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Meløy Fotballklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Meløy Fotballklubbs organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

[15.     Engasjere revisor til å revidere Meløy Fotballklubbs regnskap.]

 

§ 17     Stemmegivning på årsmøtet

 

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)       Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte

 

(1)       Ekstraordinært årsmøte i Meløy Fotballklubb innkalles av Meløy Fotballklubbs styre med minst 2 ukers frist etter:

a)      vedtak av Meløy Fotballklubbs styre eller årsmøte,

b)      vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c)      skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Meløy Fotballklubbs stemmeberettigede medlemmer.

 

 

(2)       Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

 

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)       Ekstraordinært årsmøte i Meløy Fotballklubb skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 19     Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Meløy Fotballklubbs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

§ 20     Meløy Fotballklubbs styre

 

(1)       Meløy Fotballklubb ledes og forpliktes av styret som representerer Meløy Fotballklubb utad. Styret er Meløy Fotballklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

(2)       Styret skal blant annet:

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)  Påse at Meløy Fotballklubbs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at Meløy Fotballklubb har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

 

 

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 21      Kontrollutvalg

 

(1)       Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a)        Påse at Meløy Fotballklubbs virksomhet drives i samsvar med Meløy Fotballklubbs og overordnet organisasjonsledds                               regelverk og vedtak.

b)         Ha et særlig fokus på at Meløy Fotballklubb har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c)         Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d)         Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre Meløy Fotballklubb har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e)        Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.

 

(2)       Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 

§ 22     Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

 

 

§ 23     Grupper

 

(1)       Meløy Fotballklubbs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Meløy Fotballklubbs organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

 

(2)       Dersom Meløy Fotballklubbs årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 

a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b)         Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Meløy Fotballklubb. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet Meløy Fotballklubbs regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan. 

c)        Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d)        Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

 

(3)       Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte Meløy Fotballklubb uten fullmakt fra hovedstyret.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 24     Lovendring

 

(1)       Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for Meløy Fotballklubbs medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

 

(2)       Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Meløy Fotballklubb etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom Meløy Fotballklubbs regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)       Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av Meløy Fotballklubb selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

 

(1)       Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom Meløy Fotballklubbs årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er Meløy Fotballklubb oppløst uten påfølgende årsmøte. Meløy Fotballklubb skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Meløy Fotballklubbs årsmøte behandler forslag om oppløsning.

 

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Meløy Fotballklubb. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

 

(3)       Ved utmelding tilfaller Meløy Fotballklubbs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av Meløy Fotballklubb tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Meløy Fotballklubb skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Meløy Fotballklubb holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

SPONSORER