Utvalg og forum

Lagleder

Lagledere har en viktig jobb rundt administrasjon av våre lag. Dette er personen som order mye av det praktiske rundt et lag. Alt fra organisering av dugnad, kjøring, påmeldinger til cuper osv gjøres av laglederne. En nyttig ABC for lagledere er utarbeidet av Sunnmøre Fotballkrets og kan leses ved å følge denne direkte linken: https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/abc-for-lagledere/#Toppen

I MFK er oppgavene til laglederne dette:

Retningslinjer økonomistyring for lagledere

Ved behov for å sett inn penger på en lagkonto i MFK skal disse retninglinjene følges

Hovedstyret

Styret er MFKs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende egen stemme.

• Medlemmer av hovedstyret er:

Sportslig Utvalg

Klubben skal ha et sportslig utvalg. SU skal bidra til, og legge til rette for gode sportslige forhold for de enkelte lag. SU bestemmer, sammen med hovedstyret, klubbens sportslige målsetting for MFK’s lag. SU foreslår tiltak i tråd med klubbens sportslige målsetting. SU utarbeider budsjett over sportslige aktiviteter, som innspill til klubbens budsjett. Sportslig leder er leder for utvalget, er ansvarlig for innkalling til møter, og sitter også i hovedstyret.

Eksempler på oppgaver for Sportslig utvalg:

Deltagere i SU:

Trenerforum

MFK ''deler'' trenerforum opp i 2 deler. Et internt forum og et felles forum for trenere på tvers av klubbgrensene. Dette ut i fra at MFK sitt ønske om å være en klubb for felleskapet noe som også innbærer å dele og samarbeide på tvers av klubbene.

Typiske deltagere på de interne trenerforum er:

Dommerforum

Dommerforum er samlinger som klubben har med dommerne, både nye og etablerte. Her er det både sosial samling og enkelte dommersaker som er fokus. Dommerne kan dele og lære av hverandre. Sportsplan og dommerutviklingsplan er sentral i DF.

Deltagere i DF:

Valgkomite

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette MFKs viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre MFK. Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover (basert på lovnorm for idrettslag). Viktige prinsipper er at valgkomiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet preges av hast. Og alle kandidater skal være forespurt og sagt JA.

Ny valgkomite:

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal påse at:

Sjekk hjemmesidene til Norges Idrettsforbund for mer detaljer og et malverk på kontrollutvalgets rolle og oppgaver

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/

Frivillige

Meløy FK er avhengig av frivillige i alle ledd avv klubben for å få den til å gå rundt.Typiske oppgaver kan være:

Høres dette ut som noe du ønsker å bidra med så ikke nøl med å ta kontakt epost: post@meloyfk.no

Foresatt

Tanken med denne siden er å gi deg som foresatt til en spiller i klubben en samle side hvor all nyttig info ligger. Gjerne lagre denne siden som en favoritt i nettleseren din. Her vil kan kunne lese litt praktisk info om avgifter, forsikringer, utstyr, foreldremøter, forventninger, dugnader, foreldrevett reglene m.m.

DUGNAD:

Klubben opererer med 2 typer dugnad. Klubbdugnad og lagdugnad. Forskjellen på disse er hvem som arrangerer dugnaden og hvor inntektene går.

Klubbdugnaden arrangeres og planlegges av klubben (typisk styret). Her bidrar alle i klubben og inntektene går dermed til vår brukskonto og dermed til driften av klubben.

Lagdugnad arrangeres og planlegges av hvert enkelt lag. Typsik med lagleder og foreldrekontakter i spissen. Her er det lagets spillere som deltar og dermed går inntekten direkte til lagets konto. Pengene kan dermed brukes på det laget selv måtte ønske. VIKTIG: all lagdugnad må informeres om til styret og spesielt til økonomiansvarlig slik at man blir enige om hvordan regnskapet skal gjøres og dokumenteres.

FORELDREVETTREGLENE:

Det handler om respekt – ikke sant?

FORELDREMØTER:

Det vanlige er å arrangere foreldremøter før sesongen starter. Gjerne ett på høsten (november) og ett på våren (mars). Se årshjul for mer detaljer. Det er lagleder som har ansvaret for å arrangere foreldremøter, men det er vanlig at representater fra styret stiller opp for å informere om aktuelle saker eller om klubben.

Foresatte kan også ta initiativ til møter. Meld i fra til lagleder ved ønske.